อนันศักดิ์ พวงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการ