เตชิต ศิรวงศ์เดชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการ