เจษฎา โพนแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการ