สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

คณะกรรมการ