พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการ