พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

รองอธิการบดี

คณะกรรมการ