อประจวบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการ