เชี่ยวชาญ แสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการ