1

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

นายกสภามหาวิทยาลัย
ว่าง

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ว่าง

นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3

นายทวีศักดิ์ นามศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9

พลเอก ธัญญา เกียรติสาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2

นายธวัช สุระบาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายธวัชชัย พินปรุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายบุญเพ็ง ธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ