วันพฤหัสดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาชนได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และในเวลา 19.00 น. ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง พร้อมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้