วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการเลขานุการติดตาม เนื่องโอกาสติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)