รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์สี่เผ่าไทศรีสะเกษ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนและสังคมแห่งความเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน โดยการเสวนาถอดบทเรียน “ความรู้ ความขัดแย้ง ความเอื้ออาทร” จากวิถีความเชื่อเรื่อง “ปอบ-มะนะ-ทมบ”

(28 มิถุนายน 65) ที่ห้องประชุมราชมรรคา อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์สี่เผ่าไทศรีสะเกษ เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนและสังคมแห่งความเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน โดยการเสวนาถอดบทเรียน “ความรู้ ความขัดแย้ง ความเอื้ออาทร” จากวิถีความเชื่อเรื่อง “ปอบ-มะนะ-ทมบ” ตามหลักวิถีท้องถิ่นและหลักศาสนา ของกลุ่มชาติพันธุ์ศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ปัญหาความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะเป็นภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและความมั่นคงของคนในชุมชน เนื่องจากในสังคมชนบทอีสานมีความเชื่อ เรื่องผีปอบที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ดังนั้น ในการจัดงานวันนี้ จึงเป็นการค้นหาองค์ความรู้ ที่สามารถนำมาจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีปอบจนทำให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีการสร้างกระบวนการยอมรับและให้โอกาสซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร ซึ่งถือว่า เป็นการสร้างชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางสังคมสำหรับกลุ่มคนที่เคยประสบปัญหาถูกขับไล่ออกจากชุมชนและมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกับเครือญาติใหม่ ที่เคยประสพปัญหาเดียวกันเกี่ยวกับการถูกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ

การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในเวทีเสวนา ในครั้งนี้