ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565