โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 5703 ชั้น 7 อาคารคณะครุศาสตร์ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีหา Sport City 1 ใน 6 จังหวัด แรกของประเทศไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา มุ่งพัฒนาไห้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นนักกีฬาอาชีพรวมทั้งการเสริมสร้างกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดและประเทศชาติ กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศและกีฬายังเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการภายใต้ยุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระที่ 8 การท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sport City) ซึ่งกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดามการท่องเที่ยวและแผนเมืองกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพทางสังคม จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค กับการพัฒนาสู่เมืองกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ และหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองกีฬาของ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการภายในจังหวัด จำนวน 60 หน่วยงาน รวม 150 คน

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น