รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดยโสธร มี 190 ตำบลที่รับผิดชอบ มีการจ้างงาน ทั้งบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1880 อัตราโดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ตัวแทนผู้จัดทำโครงการเข้าร่วมรับฟังแนวทางและระเบียบในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป