โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีที่เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Educแction (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องอบรมราชมรรคา ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีที่เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) & เกณฑ์ AUN-OA โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA กลุ่มเป้าหมายในเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 60 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ ร้องศาสตราจารย์ ดร.ยดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม