สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการบริการวิชาการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.เจษฎา โพนเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียน จะได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนสื่อต่าง ๆ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดแยกหมวดหมู่หนังสือ การบรรยายจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์