หลักสูตรปริญญาโท MASTER'S DEGREE

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25521631102912

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed.(Education Administration)