หลักสูตรปริญญาเอก DOCTOR OF PHILOSOPHY

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25561631102872

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D.(Education Administration)