วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดสอน 3 สาขาวิชาดังนี้

หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
01สาขาวิชานิติศาสตร์ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
02สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
03สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร