คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 13 สาขาวิชาดังนี้

01สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลไฟล์หลักสูตร
02สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไฟล์หลักสูตร
03สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไฟล์หลักสูตร
04สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไฟล์หลักสูตร
05สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไฟล์หลักสูตร
06สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไฟล์หลักสูตร
07สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไฟล์หลักสูตร
08สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร :เทคโนโลยีบัณฑิต
09สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไฟล์หลักสูตร
10สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไฟล์หลักสูตร
11สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
12สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไฟล์หลักสูตร
13สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ไฟล์หลักสูตร