คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
01สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไฟล์หลักสูตร
02สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไฟล์หลักสูตร
03สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ไฟล์หลักสูตร
04สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไฟล์หลักสูตร
05สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร
06สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไฟล์หลักสูตร
07สาขาวิชาภาษาจีน ไฟล์หลักสูตร
08สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร :นิเทศศาสตรบัณฑิต
09สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร