คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดสอน 7 สาขาวิชาดังนี้

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
01สาขาวิชาการจัดการไฟล์หลักสูตร
02สาขาวิชาการตลาด ไฟล์หลักสูตร
03สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ไฟล์หลักสูตร
04สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ไฟล์หลักสูตร
05สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
06สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไฟล์หลักสูตร
หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
07สาขาวิชาการบัญชี ไฟล์หลักสูตร