คณะครุศาสตร์ เปิดสอน 11 สาขาวิชาดังนี้

หลักสูตร : ครุศาสตร์บัณฑิต
01สาขาวิชาการประถมศึกษาไฟล์หลักสูตร
02สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไฟล์หลักสูตร
03สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร
04สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ไฟล์หลักสูตร
05สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ไฟล์หลักสูตร
06สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไฟล์หลักสูตร
07สาขาวิชาภาษาไทย ไฟล์หลักสูตร
08สาขาวิชาสังคมศึกษา ไฟล์หลักสูตร
09สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไฟล์หลักสูตร
10สาขาวิชาพลศึกษา ไฟล์หลักสูตร
11สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ไฟล์หลักสูตร