โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
(INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อประเด็นการตรวจหลักฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01โครงสร้างหลักฐาน
02ข้อมูลผู้บริหารหลักฐาน
03 อำนาจหน้าที่ หลักฐาน
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานหลักฐาน
05ข้อมูลการติดต่อหลักฐาน
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์หลักฐาน
หลักฐาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q&Aหลักฐาน
09Social Networkหลักฐาน
แผนการดำเนินงาน
010แผนดำเนินงานประจำปีหลักฐาน
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนหลักฐาน
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปีหลักฐาน
การปฏิบัติงาน
013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติหลักฐาน
การให้บริการ
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการหลักฐาน
015ข้อมูลสถิติการให้บริการหลักฐาน
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการหลักฐาน
017E-Serviceหลักฐาน
หลักฐาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหลักฐาน
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือนหลักฐาน
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุหลักฐาน
หลักฐาน
022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหลักฐาน
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนหลักฐาน
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีหลักฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักฐาน
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักฐาน
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักฐาน
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีหลักฐาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหลักฐาน
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหลักฐาน
031ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลักฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหลักฐาน
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมหลักฐาน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034นโยบายงดรับและให้ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)หลักฐาน
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหารหลักฐาน
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีหลักฐาน
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตหลักฐาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมหลักฐาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหลักฐาน
040รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนหลักฐาน
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีหลักฐาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานหลักฐาน
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานหลักฐาน