การสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษระดับปริญญาตรี 
สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ https://reg.sskru.ac.th/cv/
2. Facebook สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
3. อีเมล oass@sskru.ac.th
4. หรือผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา อาคาร 7
5. สอบถามทางโทรศัพท์ 0 4564 3622
6. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0 4564 3600

แนะนำขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก โดยส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัคร คือ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. https://grad.sskru.ac.th/
2. Facebook  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. อีเมล –
4. หรือผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 319 ถนนไทยพันา ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
5. สอบถามสำนักงานบัณฑิตศึกษาทางโทรศัพท์ 0 4561 7982
6. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0 4564 3600

การสมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัคร คือ คณะครุศาสตร์
สามารถติดตามประกาศต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. Facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. อีเมล office.edu@sskru.ac.th
3. หรือผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 319 ถนนไทยพันา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
4. สอบถามสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ทางโทรศัพท์ 08 1760 7270
5. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0 4564 3600