การบริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (VISION)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565

พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นประเทศ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพขั้นสูง
4. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6. บริการจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ปณิธานการพัฒนามหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าอยู่สะอาด รวมทั้ง การประหยัดพลังงาน มีระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

บัณฑิตจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันเอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ปณิธานการพัฒนามหาวิทยาลัย

ถือมั่น : ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
เชื่อมั่น : ในคุณค่าของคนและการทำงานเป็นทีม
มุ่งมั่น : ในความเป็นเลิศ
ตั้งมั่น : ในความเป็นธรรม

เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์

เป้าหมายการพัฒนา (GOAL)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้สู่สังคม ท้องถิ่นและเป็น “Green University” โดยเร่งสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ. สกอ. และ กพร. เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การเรียนรู้และเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน/ท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ครอบคลุมมิติด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กรที่ดี เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่เปี่ยมล้นด้วยความร่มรื่น ร่มเย็น และร่มธรรม

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

1. เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิด เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และให้บริการทางวิชาการกับชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
5. เพื่อเป็นสถาบันสำหรับศึกษา วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนการสนับสนุน และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัย การสร้างองค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการและน้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล