กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ว่าง

นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นางชนิตา พีรบวรเดช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายบัณฑิต เพิ่มบุญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายบุณยเกียรติ ทวีสุขศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายปริญญา สาลีวัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เจษฎา ชาตรี

ดร.เจษฎา ชาตรี

เลขานุการ