กรรมการสภามหาวิทยาลัย

1

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

นายกสภามหาวิทยาลัย
ว่าง

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ว่าง

นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3

นายทวีศักดิ์ นามศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9

พลเอก ธัญญา เกียรติสาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2

นายธวัช สุระบาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายธวัชชัย พินปรุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายบุญเพ็ง ธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าง

นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
ว่าง

นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สหัสา พลนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ชูวิทย์ นาเพีย

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
เชี่ยวชาญ แสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
8

ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วระเดช ภาวัตเวคิน

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพร กิ่งบู

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
เจษฎา ชาตรี

ดร.เจษฎา ชาตรี

เลขานุการ