กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เจษฎา ชาตรี

ดร.เจษฎา ชาตรี

รองอธิการบดี
ชูวิทย์ นาเพีย

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

รองอธิการบดี
เชี่ยวชาญ แสงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อนันศักดิ์ พวงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
penlak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
alongkod

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
เจษฎา โพนแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อประจวบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสนะ เชิดชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วิมล หลักรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี