logo-top-3

ปริญญาตรี

BACHELOR'S DEGREE
View More
logo-top-2

ปริญญาโท

MASTER'S DEGREE
View More
logo-top-3

ปริญญาเอก

DOCTOR OF PHILOSOPHY
View More

ข่าวเด่นรายวัน

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศล่าสุด

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

SSKRU.AC.TH

สายตรงอธิการบดี

  5
  คณะ
  1
  วิทยาลัย
  74
  หลักสูตร
  15000
  จำนวนนักศึกษา
  522
  จำนวนบุคลากร

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  ข่าวลดาลำดวน

  ข่าวลดาลำดวน

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “ข่าวลดาลำดวน” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  admin
  21 มิถุนายน 2022

  ลดาดำดวน ฉบับพิเศษ

  เหตุการณ์ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรม/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

  สารจากอธิการบดี

  สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  284311711_1532415697160757_8707185456529074946_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            เดือนพฤษภาคม เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวัน เริ่มแรกจากวันที่ 1 เลย คือ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดพักผ่อนสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปี และวันมงคลสำคัญหรือที่เรีบกว่า “ปฐมบท 3 เหตุการณ์อันนําามาซึ่งความเป็นมงคลและความสุขเสถียรทั้งหลายทั้งปวง”  เป็น  3  วันมงคลในยุค  New  Normal  ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง นั่นคือ “วันฉัตรมงคล” ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น “ปฐมบทแห่งการครองแผ่นดินประดุจร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน” ส่วน “วันพืชมงคล” เป็นวันระลึกถึงวันสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย เป็น “ปฐมบทแห่งการเพาะปลูกในแต่ละปีอันประดุจความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน” และ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ (เกิด) ได้ตรัสรู้ (สำเร็จ) และปรินิพพาน (ดับ) ซึ่ง เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว เป็น “ปฐมบทแห่งการเกิด และจุดเปลี่ยนที่มีครั้งเดียวในชีวิตขององค์พระศาสดาที่ประดุจร่มธรรมของพุทธศาสนิกชน” นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นเดือนแห่งวันคล้าย วันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี พระองค์ได้เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะที่วัดไพรพัฒนา เพราะทรงมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สรวงเป็นอย่างมาก

            ขณะเดียวกัน เดือนพฤษภาคมนี้ เราปิดเทอมใหญ่มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่คณาจารย์ของเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องประหนึ่งไม่มีวันปิดเทอมใหญ่ สัมฤทธิ์ผลแห่งความดีเหล่านี้ได้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสถาบันของเราให้ก้าวรุดหน้าตลอดมาจนย่างก้าวสู่ทศวรรษที่  3  เพราะสถาบันอุดมศึกษานั้นต่างมีภารกิจมากมาย  ไม่ใช่มีเพียงแต่การสอนหนังสือนักศึกษาเท่านั้น  และขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคระบาดแม้ยอดจะลดลงแล้วก็ตาม  ซึ่งโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ชาวขาวทองทุกท่านประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง  และขอให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่าเต็มเปี่ยมตลอดไป  และเตรียมพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่  1/2565 ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ครับ

  284266941_1531796467222680_3567403568176513574_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            สำหรับห้วงเดือนเมษายน 2565 นี้ มีวันสำคัญของชาติอยู่หลายวัน นั่นคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่ 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าชาวราชภัฏศรีสะเกษขอน้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

            นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ วันบุญชง วีสมหมาย วันรำลึกบุญคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี วันสงกรานต์ เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาเทศกาลสงกรานต์ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการข่าวในปัจจุบัน และที่ศรีสะเกษบ้านเราก็คงจะสนุกสนานไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยของเราก็ได้จัดในวันศุกร์ที่ 8 เมษา เป็นสงกรานต์วิถีใหม่ อยู่ห่างๆ เว้นระยะ แต่ครอบคลุมความสำคัญของขนบอันดีงาม เป็นวันอุทิศถึงผู้ล่วงลับ มีการ ประกวดการแต่งกายผ้าไทยดีเด่นทั้งชายหญิง และอิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มท้องจากโรงทานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเองด้วย

            สำหรับการเดินทาง “กลับบ้าน” ทำ ให้การจราจรคับคั่ง ช่วงวันก่อนสงกรานต์ซึ่งเป็นวันแรก และช่วงวันสุดท้ายของเทศกาล ก็ขอให้บารมีของพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษและสิ่งศักดิ์ปกป้องคุ้มครองให้บุคลากรทุกท่านและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกคนเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพและขอให้ระลึกถึงการที่ชีวิตได้ผ่านพ้นไปปีหนึ่ง และจะต้องเผชิญกับชีวิตในปีใหม่อีกต่อไปด้วยความไม่ประมาท เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป เป็นการส่งเสริมความสำนึกในกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการีและบรรพบุรุษ การสืบทอดการละเล่นพื้นเมือง และประเพณีอันดีงาม และมีการชักชวนให้งดเว้นอบายมุข เช่น งดเว้นการดื่มสุราเมรัย การเล่นการพนัน อีกทั้งในห้างเดือนเมษายนนี้มหาวิทยาลัยของเรายังเป็นสถานที่ประชุมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จึงขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้ด้วย

            สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนานช่วยกันสืบสานประเพณีไทย อยู่ในกรอบอันสุภาพดีงามและเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่าน และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานกันด้วยความสุขกันทุกคนเช่นกัน

  277466185_1491824864553174_1059604992655062426_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        เดือนมีนาคม ย่างเข้าฤดูร้อน ดอกลำ ดวนเริ่มผลิบาน ปีนี้ทางจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราต่างเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงาน Sports City Sisaket games หรือกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกีฬาแห่งปัญญาชนรวมถึงกีฬาคนพิการ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อผลิตนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติในนามผู้แทนคนไทยต่อไป ประเด็นข้างต้นสอดรับกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของคนในท้องถิ่น จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ให้บริการวิชาการ และความรู้ด้านพลศึกษา และกีฬาในท้องถิ่น และสังคม ให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบาง รายการนี้เองถือได้ว่ามีประโยชน์ในการเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของเรากับสถาบันการกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนิสิต ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการกีฬา

       นอกจากนี้ เดือนมีนาคมยังเป็นเดือนแห่งการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน มหาวิทยาลัยของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงแสงสีเสียงในชุด “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ ๗” ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา และยังคงมีมาตรการควบคุมคนเข้าร่วมงานเช่นเคย เพราะขณะนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-๑๙ เช่นเดียวกับวิถีใหม่ของผู้คนในปัจจุบันที่โดยมีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยสถานการณ์ยังไม่น่าวางใจขอให้ทุกท่านจงดำเนินนโยบายตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการ ระบาดที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อใด

  275363105_1477743825961278_2121360877609261926_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        “14 กุมภา ราชภัฏทั่วหล้า น้อยวันทาสดุดี” เพราะทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พราะชาทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่มหาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีการพระมหากรุษาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า และจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย มีโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงโครงการ U2T ตามแนวทางศาสตร์พระราชามากมาย ดังคำปฏิญาณแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฎ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน และเนื่องในวันราชภัฏ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น อาทิ การทำบัญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ของชาวราชภัฏ” หนึ่งในรอบปีมีวาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่พวกเราเลือดราชภัฏจะถือโอกาสในการทำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสืบต่อพระราชปฏิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น “ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และอีกอย่างให้ชาวราชภัฏทุกท่านสำนึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่อุทิศตนทำงานทุกอย่าง เพื่เป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดี และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุก ๆ พระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะเดียวกัน เดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนแห่งความรัก เดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ “วันมาฆบูชา” เป็นเดือนที่เรามอบความรักแก่กัน ระหว่าง คนกับคน บุพการี ญาติสนิทมิตรสหายกับเพื่อนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเรา กับมนุษยชาติ กับผู้คนในสากลโลกแต่ก็ไม่ควรละเลยธรรมเนียบของพุทธศาสนิกชนในการเข้าวัด ฟังธรรม ตามแต่โอกาสอันควรด้วยเช่น 

       ท้ายที่สุดนี้ ผมขอตั้งความปราถนาของให้ภัยโรคระบาดที่เผชิญอยู่นี้จงผ่านพ้นไปโดยเร็วเพื่อชีวิตปกติจะกลับคืนสูืสังคมไทยเราอีกครั้งหนึ่ง

  290524438_1554243641644629_5758758246793164489_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        วารดิถีขึ้นปีใหม่ได้เวียนถึงอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ครบรอบ 20 ปีราชภัฏศรีสะเกษ คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเรา ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างสง่างามนอกจากนี้ทั้งณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยังได้ร่วมกันสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัย นวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ทำให้ได้รับรางวัลและคำชื่นชมเป็นจำนวนมาก
        ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ และความทุ่มเทเสียสละตลอดมา จนทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเช่นทุกวันนี้
        เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษา บุคลากรชาวราชภัฏศรีสะเกษ และทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจเบิกบาน มีความสุขสมหวังตลอดไป

  GELLERY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  GELLERY

  การประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น