logo-top-3

ปริญญาตรี

BACHELOR'S DEGREE
View More
logo-top-2

ปริญญาโท

MASTER'S DEGREE
View More
logo-top-3

ปริญญาเอก

DOCTOR OF PHILOSOPHY
View More

ข่าวเด่นรายวัน

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศล่าสุด

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

SSKRU.AC.TH

สายตรงอธิการบดี

  5
  คณะ
  1
  วิทยาลัย
  74
  หลักสูตร
  15000
  จำนวนนักศึกษา
  522
  จำนวนบุคลากร

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  ข่าวลดาลำดวน

  ข่าวลดาลำดวน

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “ข่าวลดาลำดวน” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  admin
  4 สิงหาคม 2022

  ลดาดำดวน ฉบับพิเศษ

  admin
  6 กรกฎาคม 2022

  ลดาดำดวน ฉบับพิเศษ

  admin
  21 มิถุนายน 2022

  ลดาดำดวน ฉบับพิเศษ

  เหตุการณ์ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรม/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

  View All
  13
  สิงหาคม, 2022
  297112228_1582160682186258_3913653501075790540_n
  การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
  9:00 น. - 15:00 น.
  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

  แจ้งถึงผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 …

  17
  สิงหาคม, 2022
  294907651_3348448192045405_1045482930883186948_n
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
  9:00 น. - 16:00 น.
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  สารจากอธิการบดี

  สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  295616344_1573929469676046_4251739857775801512_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

           ในเดือนกรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยของเราครบ 21 ปีแห่งการสถาปนา และเตรียมแผนพัฒนาสู่ทศวรรษที่ 3 มีการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งภูมิปัญญาไทย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จจากการดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน และดำเนินพันธกิจสัมพันธ์ที่สอดรับกับพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดยน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”  ถือได้ว่าเป็นการรวมสรรพกําลังของชาวราชภัฏศรีสะเกษที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้อย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเราเติบโตด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้รับมหามหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ อย่างยิ่ง ทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ อะไรที่รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มไว้ก็ได้รับสานต่อมาถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ การต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เราได้รับอานิสงส์มากมาย ซึ่งในห้วงเดือนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๐ พรรษานี้ พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านพิธีเชิญพระราชลัญจกรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคมนี้ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าข้า

  292593801_1561553354246991_6982035962705283323_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            เดือนมิถุนายน 2565 เดือนแห่งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้น มาเป็นเดือนแห่งการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ทางมหาวิทยาลัยของเราได้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานคือทั้งการเรียนออนไลน์และออนไซต์ควบคู่กันไปตามสถานการณ์ในส่วนของการสอนแบบออนไซต์สถานที่และการป้องกันโรคต้องเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศลดระดับเตือนภัย “โควิด” เหลือระดับ 3 หลังสถานการณ์แนวโน้มลดลงก็ตาม

            ขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนมหามงคลปวงข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จฯเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และเยี่ยมเยียนพสกนิกรหลายจังหวัดทั่วประเทศ และทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยอันงดงามวิจิตรตระการตาในยามที่พสกนิกรประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งจากภัยพิบัติต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานกําาลังใจเครื่องอุปโภค – บริโภคและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เจ็บป่วย และผู้ประสบภัยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวคือได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังสวนดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 และในทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรเสียงถวายพระพร“ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้องทั่วแคว้นแดนสยามชาวไทยต่างปีติซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป

  284311711_1532415697160757_8707185456529074946_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            เดือนพฤษภาคม เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวัน เริ่มแรกจากวันที่ 1 เลย คือ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดพักผ่อนสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปี และวันมงคลสำคัญหรือที่เรีบกว่า “ปฐมบท 3 เหตุการณ์อันนําามาซึ่งความเป็นมงคลและความสุขเสถียรทั้งหลายทั้งปวง”  เป็น  3  วันมงคลในยุค  New  Normal  ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง นั่นคือ “วันฉัตรมงคล” ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น “ปฐมบทแห่งการครองแผ่นดินประดุจร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน” ส่วน “วันพืชมงคล” เป็นวันระลึกถึงวันสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย เป็น “ปฐมบทแห่งการเพาะปลูกในแต่ละปีอันประดุจความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน” และ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ (เกิด) ได้ตรัสรู้ (สำเร็จ) และปรินิพพาน (ดับ) ซึ่ง เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว เป็น “ปฐมบทแห่งการเกิด และจุดเปลี่ยนที่มีครั้งเดียวในชีวิตขององค์พระศาสดาที่ประดุจร่มธรรมของพุทธศาสนิกชน” นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นเดือนแห่งวันคล้าย วันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี พระองค์ได้เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะที่วัดไพรพัฒนา เพราะทรงมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สรวงเป็นอย่างมาก

            ขณะเดียวกัน เดือนพฤษภาคมนี้ เราปิดเทอมใหญ่มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่คณาจารย์ของเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องประหนึ่งไม่มีวันปิดเทอมใหญ่ สัมฤทธิ์ผลแห่งความดีเหล่านี้ได้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสถาบันของเราให้ก้าวรุดหน้าตลอดมาจนย่างก้าวสู่ทศวรรษที่  3  เพราะสถาบันอุดมศึกษานั้นต่างมีภารกิจมากมาย  ไม่ใช่มีเพียงแต่การสอนหนังสือนักศึกษาเท่านั้น  และขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคระบาดแม้ยอดจะลดลงแล้วก็ตาม  ซึ่งโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ชาวขาวทองทุกท่านประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง  และขอให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่าเต็มเปี่ยมตลอดไป  และเตรียมพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่  1/2565 ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ครับ

  284266941_1531796467222680_3567403568176513574_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            สำหรับห้วงเดือนเมษายน 2565 นี้ มีวันสำคัญของชาติอยู่หลายวัน นั่นคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่ 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าชาวราชภัฏศรีสะเกษขอน้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

            นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ วันบุญชง วีสมหมาย วันรำลึกบุญคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี วันสงกรานต์ เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาเทศกาลสงกรานต์ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการข่าวในปัจจุบัน และที่ศรีสะเกษบ้านเราก็คงจะสนุกสนานไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยของเราก็ได้จัดในวันศุกร์ที่ 8 เมษา เป็นสงกรานต์วิถีใหม่ อยู่ห่างๆ เว้นระยะ แต่ครอบคลุมความสำคัญของขนบอันดีงาม เป็นวันอุทิศถึงผู้ล่วงลับ มีการ ประกวดการแต่งกายผ้าไทยดีเด่นทั้งชายหญิง และอิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มท้องจากโรงทานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเองด้วย

            สำหรับการเดินทาง “กลับบ้าน” ทำ ให้การจราจรคับคั่ง ช่วงวันก่อนสงกรานต์ซึ่งเป็นวันแรก และช่วงวันสุดท้ายของเทศกาล ก็ขอให้บารมีของพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษและสิ่งศักดิ์ปกป้องคุ้มครองให้บุคลากรทุกท่านและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกคนเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพและขอให้ระลึกถึงการที่ชีวิตได้ผ่านพ้นไปปีหนึ่ง และจะต้องเผชิญกับชีวิตในปีใหม่อีกต่อไปด้วยความไม่ประมาท เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป เป็นการส่งเสริมความสำนึกในกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการีและบรรพบุรุษ การสืบทอดการละเล่นพื้นเมือง และประเพณีอันดีงาม และมีการชักชวนให้งดเว้นอบายมุข เช่น งดเว้นการดื่มสุราเมรัย การเล่นการพนัน อีกทั้งในห้างเดือนเมษายนนี้มหาวิทยาลัยของเรายังเป็นสถานที่ประชุมคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จึงขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้ด้วย

            สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนานช่วยกันสืบสานประเพณีไทย อยู่ในกรอบอันสุภาพดีงามและเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่าน และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานกันด้วยความสุขกันทุกคนเช่นกัน

  277466185_1491824864553174_1059604992655062426_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        เดือนมีนาคม ย่างเข้าฤดูร้อน ดอกลำ ดวนเริ่มผลิบาน ปีนี้ทางจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราต่างเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงาน Sports City Sisaket games หรือกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกีฬาแห่งปัญญาชนรวมถึงกีฬาคนพิการ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อผลิตนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติในนามผู้แทนคนไทยต่อไป ประเด็นข้างต้นสอดรับกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของคนในท้องถิ่น จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ให้บริการวิชาการ และความรู้ด้านพลศึกษา และกีฬาในท้องถิ่น และสังคม ให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบาง รายการนี้เองถือได้ว่ามีประโยชน์ในการเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของเรากับสถาบันการกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนิสิต ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการกีฬา

       นอกจากนี้ เดือนมีนาคมยังเป็นเดือนแห่งการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน มหาวิทยาลัยของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงแสงสีเสียงในชุด “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ ๗” ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา และยังคงมีมาตรการควบคุมคนเข้าร่วมงานเช่นเคย เพราะขณะนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-๑๙ เช่นเดียวกับวิถีใหม่ของผู้คนในปัจจุบันที่โดยมีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยสถานการณ์ยังไม่น่าวางใจขอให้ทุกท่านจงดำเนินนโยบายตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการ ระบาดที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อใด

  GELLERY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  GELLERY

  การประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น