logo-top-3

ปริญญาตรี

BACHELOR'S DEGREE
View More
logo-top-2

ปริญญาโท

MASTER'S DEGREE
View More
logo-top-3

ปริญญาเอก

DOCTOR OF PHILOSOPHY
View More

ข่าวเด่นรายวัน

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

SSKRU.AC.TH

สายตรงอธิการบดี

  5
  คณะ
  1
  วิทยาลัย
  74
  หลักสูตร
  15000
  จำนวนนักศึกษา
  522
  จำนวนบุคลากร

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  เหตุการณ์ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรม/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

  สารจากอธิการบดี

  สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  277466185_1491824864553174_1059604992655062426_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        เดือนมีนาคม ย่างเข้าฤดูร้อน ดอกลำ ดวนเริ่มผลิบาน ปีนี้ทางจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราต่างเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงาน Sports City Sisaket games หรือกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๗ การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกีฬาแห่งปัญญาชนรวมถึงกีฬาคนพิการ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อผลิตนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันในระดับนานาชาติในนามผู้แทนคนไทยต่อไป ประเด็นข้างต้นสอดรับกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของคนในท้องถิ่น จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ให้บริการวิชาการ และความรู้ด้านพลศึกษา และกีฬาในท้องถิ่น และสังคม ให้การสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบาง รายการนี้เองถือได้ว่ามีประโยชน์ในการเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของเรากับสถาบันการกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนิสิต ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการกีฬา

       นอกจากนี้ เดือนมีนาคมยังเป็นเดือนแห่งการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน มหาวิทยาลัยของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงแสงสีเสียงในชุด “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ ๗” ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา และยังคงมีมาตรการควบคุมคนเข้าร่วมงานเช่นเคย เพราะขณะนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-๑๙ เช่นเดียวกับวิถีใหม่ของผู้คนในปัจจุบันที่โดยมีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยสถานการณ์ยังไม่น่าวางใจขอให้ทุกท่านจงดำเนินนโยบายตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการ ระบาดที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อใด

  275363105_1477743825961278_2121360877609261926_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        “14 กุมภา ราชภัฏทั่วหล้า น้อยวันทาสดุดี” เพราะทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พราะชาทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่มหาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีการพระมหากรุษาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า และจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย มีโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงโครงการ U2T ตามแนวทางศาสตร์พระราชามากมาย ดังคำปฏิญาณแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฎ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน และเนื่องในวันราชภัฏ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น อาทิ การทำบัญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ของชาวราชภัฏ” หนึ่งในรอบปีมีวาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่พวกเราเลือดราชภัฏจะถือโอกาสในการทำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสืบต่อพระราชปฏิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น “ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และอีกอย่างให้ชาวราชภัฏทุกท่านสำนึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่อุทิศตนทำงานทุกอย่าง เพื่เป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดี และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุก ๆ พระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะเดียวกัน เดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนแห่งความรัก เดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ “วันมาฆบูชา” เป็นเดือนที่เรามอบความรักแก่กัน ระหว่าง คนกับคน บุพการี ญาติสนิทมิตรสหายกับเพื่อนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเรา กับมนุษยชาติ กับผู้คนในสากลโลกแต่ก็ไม่ควรละเลยธรรมเนียบของพุทธศาสนิกชนในการเข้าวัด ฟังธรรม ตามแต่โอกาสอันควรด้วยเช่น 

       ท้ายที่สุดนี้ ผมขอตั้งความปราถนาของให้ภัยโรคระบาดที่เผชิญอยู่นี้จงผ่านพ้นไปโดยเร็วเพื่อชีวิตปกติจะกลับคืนสูืสังคมไทยเราอีกครั้งหนึ่ง

  272929412_1453788581690136_2565644008908575572_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

        วารดิถีขึ้นปีใหม่ได้เวียนถึงอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ครบรอบ 20 ปีราชภัฏศรีสะเกษ คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเรา ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างสง่างามนอกจากนี้ทั้งณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยังได้ร่วมกันสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัย นวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ทำให้ได้รับรางวัลและคำชื่นชมเป็นจำนวนมาก
        ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ และความทุ่มเทเสียสละตลอดมา จนทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเช่นทุกวันนี้
        เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษา บุคลากรชาวราชภัฏศรีสะเกษ และทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจเบิกบาน มีความสุขสมหวังตลอดไป

  269706602_1428672940868367_8156958937240923683_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

  5 ธันวามหาราช เทิดทูนชาติ ธำรงไทย

         ธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2565 เดือนมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเดือนแห่งวันชาติไทย วันรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่ถูกสถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ และเดือนธันวาคมยังเป็นเพื่อนแห่งการส่งท้ายปีที่มหาวิทยาลัยของเราครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา เพื่อเตรียมที่จะก้าวสู่ปีที่ 21 ใน พ.ศ. 2565 ต่อไป นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ หลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราได้มีนโยบายจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลัการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีความเป็นสากลเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมโลกในกรณีกิจกรรมการบริจาคโลหิตในเดือนนี้ เป็น 20 แห่งความภาคภูมิใจที่ได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงโรงเรียนสาธิต (เพิ่มเติม…)

  263737185_1417612201974441_6461458875073147444_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

  สืบสานพระศาสนา น้อมศรัทธาบุญกฐิน

         พฤศจิกายน เดือนของบุญมหากฐิน ชาวอีสานเราเรียกอย่างกว้างๆ ว่า “กฐินราษฎร์” ที่เป็นกฐินที่ประชาชนหรือราษฎรที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีกำลังศรัทธานำผ้ากฐินของตนเองไปทอดถวาย ณ วัดต่างๆ แต่ที่พบบ่อยในภาคอีสานของเราคือ “กฐินสามัคคี”เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน จะบริจาคมากน้อยอย่างไรไม่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการก็มักจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่มีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่น เมือได้ปัจจัยมาก็นำมาจัดหาผ้าอันเป็นองค์กฐินรวมทั้งบริวารต่างๆ เมื่อมีปัจจัยเหลือก็นำถวายวัด เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิ โบสถ์ เจดีย์ เป็นต้น กฐินสามัคคีนี้มักจะนำไปทอดที่วัดที่กำลังมีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นการสมทบทุน ให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว เรื่องของการกฐินสามัคคีเป็นที่นิยมแพร่หลายกันมาก เพราะนอกจากจะถือกันว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัด ตลอดจนเป็นการสร้างความสนุกสนานสามัคคีของชุมชน ให้มีความรักมั่นกลมเกลียว อันเนื่องมาจากอานิสงส์ของกฐินสามัคคีนั่นเอง (เพิ่มเติม…)

  GELLERY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  GELLERY

  การประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น