logo-top-3

ปริญญาตรี

BACHELOR'S DEGREE
View More
logo-top-2

ปริญญาโท

MASTER'S DEGREE
View More
logo-top-3

ปริญญาเอก

DOCTOR OF PHILOSOPHY
View More

ข่าวเด่นรายวัน

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศล่าสุด

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

SSKRU.AC.TH

สายตรงอธิการบดี

  316914914_653011949707551_2566814396238906265_n
  5
  315466831_1523158004831438_263268238709730442_n (1)
  1
  318380686_1353946041808287_7639983978017913196_n
  74
  317351878_5894747797253855_8302742749985528717_n
  9235
  318028977_865740621127734_2458839323234261532_n
  660

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  ข่าวสารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  ข่าวลดาลำดวน

  ข่าวลดาลำดวน

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน “ข่าวลดาลำดวน” เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  เหตุการณ์ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย

  โครงการอบรม/กิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

  สารจากอธิการบดี

  สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  308506832_464977272314393_3857924998935914465_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

           ตุลาคม เดือนแห่งการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ 3 รัชกาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสูงสุดของชาติ เพื่อให้ชาว ขาว-ทอง และประชาชนทั่วไป ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน จักได้้สมัครสมานสามัคคีร่วมกันธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป   เพราะชีวิตความเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นผลผลติที่มีวัฒนาการมาจากอดีตที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมเป้นมรดกอันล้ำค่ามอบให้อนุชนรุ่นหลังทิ้งในด้านศิลปะ วรรณกรรม ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนโบราณสถานโบราณวัตถุต่าง ๆ และที่สำคัญยิ่งคือ เอกราชอธิปไตย และพื้นแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษของเราได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องรักษามา ถ้าขาดความเป็นเอกราชอธิปไตรและไม่มีผืนแผ่นดินอาศัยแล้ว ความเป็นชาติของไทยก็จะไม่มี มรดกความเจริญทางวัฒนธรรมก็ไม่ไม่มีด้วยเช่นกัน

         ตุลาคม เดือนแห่งการปิดเทอม 1/2565 และเตรียมเปิดเทอม 2/2565 และเดือนแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 และเดือนที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพหลังจากที่ภัยโรคระบาดโควิด-19 ได้เบาบางลง ทั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินโครงการ U2T FOR BCG โครงการเศวตสุวรรณานุสรณ์ และร่วมพิธีฝึกซ้อมและร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของเราเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และจะดำเนินต่อไป ก็เพราะมีท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่สู่การปฏิบัติ เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเดียวกันการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ก็ต้องเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG ในบริบทของการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

  308961542_467473725398081_5039709060734821801_n-1

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนกันยายน 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

           ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกท่าน ที่ได้หมั่นเพียรศึกษาหาความรู้มาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษา และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ซึ่งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนั้น เป็นผู้มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ความเป็นผู้นำ และควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ที่ผสมผสานจนเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณค่าต่อสังคมด้วยมีความมุ่งมั่นเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นกลับมาบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และอีกหนึ่งวันสำคัญที่มหาวิทยาลัยของเราได้มีอาจารย์ ๒ ท่านที่เกษียณอายุราชการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสของความชื่นชมยินดีครั้งนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงปกปักคุ้มครอง และอำนวยพรให้บุคลากรที่เกษียณอายุราชการทั้ง ๒ ท่านรวมทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

  295616344_1573929469676046_4251739857775801512_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

           ในเดือนกรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยของเราครบ 21 ปีแห่งการสถาปนา และเตรียมแผนพัฒนาสู่ทศวรรษที่ 3 มีการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งภูมิปัญญาไทย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จจากการดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน และดำเนินพันธกิจสัมพันธ์ที่สอดรับกับพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดยน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”  ถือได้ว่าเป็นการรวมสรรพกําลังของชาวราชภัฏศรีสะเกษที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้อย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษของเราเติบโตด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้รับมหามหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ อย่างยิ่ง ทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ อะไรที่รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มไว้ก็ได้รับสานต่อมาถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ การต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เราได้รับอานิสงส์มากมาย ซึ่งในห้วงเดือนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๐ พรรษานี้ พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านพิธีเชิญพระราชลัญจกรในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคมนี้ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าข้า

  292593801_1561553354246991_6982035962705283323_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            เดือนมิถุนายน 2565 เดือนแห่งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้น มาเป็นเดือนแห่งการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ทางมหาวิทยาลัยของเราได้ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานคือทั้งการเรียนออนไลน์และออนไซต์ควบคู่กันไปตามสถานการณ์ในส่วนของการสอนแบบออนไซต์สถานที่และการป้องกันโรคต้องเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศลดระดับเตือนภัย “โควิด” เหลือระดับ 3 หลังสถานการณ์แนวโน้มลดลงก็ตาม

            ขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นเดือนมหามงคลปวงข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จฯเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และเยี่ยมเยียนพสกนิกรหลายจังหวัดทั่วประเทศ และทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยอันงดงามวิจิตรตระการตาในยามที่พสกนิกรประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งจากภัยพิบัติต่าง ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานกําาลังใจเครื่องอุปโภค – บริโภคและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เจ็บป่วย และผู้ประสบภัยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวคือได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังสวนดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับพระราชทานรางวัลที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 และในทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรเสียงถวายพระพร“ทรงพระเจริญ”ดังกึกก้องทั่วแคว้นแดนสยามชาวไทยต่างปีติซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป

  284311711_1532415697160757_8707185456529074946_n

  สารจากอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

            เดือนพฤษภาคม เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวัน เริ่มแรกจากวันที่ 1 เลย คือ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดพักผ่อนสำหรับผู้ใช้แรงงานทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปี และวันมงคลสำคัญหรือที่เรีบกว่า “ปฐมบท 3 เหตุการณ์อันนําามาซึ่งความเป็นมงคลและความสุขเสถียรทั้งหลายทั้งปวง”  เป็น  3  วันมงคลในยุค  New  Normal  ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้ง นั่นคือ “วันฉัตรมงคล” ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น “ปฐมบทแห่งการครองแผ่นดินประดุจร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน” ส่วน “วันพืชมงคล” เป็นวันระลึกถึงวันสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย เป็น “ปฐมบทแห่งการเพาะปลูกในแต่ละปีอันประดุจความร่มเย็นแห่งแผ่นดิน” และ “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ (เกิด) ได้ตรัสรู้ (สำเร็จ) และปรินิพพาน (ดับ) ซึ่ง เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว เป็น “ปฐมบทแห่งการเกิด และจุดเปลี่ยนที่มีครั้งเดียวในชีวิตขององค์พระศาสดาที่ประดุจร่มธรรมของพุทธศาสนิกชน” นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นเดือนแห่งวันคล้าย วันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี พระองค์ได้เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะที่วัดไพรพัฒนา เพราะทรงมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สรวงเป็นอย่างมาก

            ขณะเดียวกัน เดือนพฤษภาคมนี้ เราปิดเทอมใหญ่มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่คณาจารย์ของเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องประหนึ่งไม่มีวันปิดเทอมใหญ่ สัมฤทธิ์ผลแห่งความดีเหล่านี้ได้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสถาบันของเราให้ก้าวรุดหน้าตลอดมาจนย่างก้าวสู่ทศวรรษที่  3  เพราะสถาบันอุดมศึกษานั้นต่างมีภารกิจมากมาย  ไม่ใช่มีเพียงแต่การสอนหนังสือนักศึกษาเท่านั้น  และขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคระบาดแม้ยอดจะลดลงแล้วก็ตาม  ซึ่งโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ชาวขาวทองทุกท่านประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง  และขอให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่าเต็มเปี่ยมตลอดไป  และเตรียมพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่  1/2565 ในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้ครับ

  GELLERY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  GELLERY

  การประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น